O Aniołach pełnych dobroci...

"Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości".

 

       Święty Jan Paweł II                                                                                     Castel Gandolfo, 1979r.

   Każde dziecko na świecie ma niezbywalne prawo do szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa. Zadaniem rodziców, opiekunów, wychowawców, organów państwa jest zapewnić dziecku ochronę i optymalne warunki do jego rozwoju. Dziecko z powodu niedojrzałości fizycznej i umysłowej, wymaga szczególnej opieki i troski zarówno przed urodzeniem, jak i po urodzeniu.  Niestety niektóre rodziny to rodziny niewydolne wychowawczo, w których nie są spełniane podstawowe funkcje rodzicielskie, niesie to za sobą niepowołane skutki w postaci krzywdy wyrządzonej dzieciom.

   

   Anioły pełne dobroci  to modlitewna inicjatywa organizowana od 2019 r. przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja w Lubzinie. Jest to jedna z form realizacji Narodowego Programu Trzeźwości polegająca na ożywieniu działań na rzecz trzeźwości na terenie każdej parafii i niesieniu realnej pomocy dzieciom i młodzieży, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

"Przyprowadzenie współczesnych ludzi do Boga oraz pomaganie dzieciom, młodzieży i dorosłym w przyjmowaniu i komunikowaniu dojrzałej miłości to ostateczny fundament trzeźwości, a jednocześnie zadanie Kościoła, w którym żadna inna instytucja nie jest go w stanie zastąpić". (Narodowy Program Trzeźwości)

    Inicjatywa Anioły pełne dobroci polega na ofiarowaniu przez dzieci codziennej modlitwy Zdrowaś Maryjo w czasie porannego i wieczornego pacierza lub w przypadku młodzieży jednej dziesiątki różańca dziennie przez cały czerwiec w intencji dzieci, które wychowują się w rodzinach z problemem alkoholowym i doznają różnego rodzaju przemocy. W tym roku naszą modlitwą chcemy także objąć dzieci żyjące w krajach, w których trwają konflikty zbrojne.

  Wydarzenie rozpoczyna się 1 czerwca, w Dzień Dziecka, w którym większość dzieci otrzymuje upominek od najbliższych, zwykle rodziców, opiekunów, wyrażający miłość i szacunek do dziecka. Niestety wiele dzieci wychowujących się w rodzinach niewydolnych wychowawczo nie może liczyć na prezent, który sprawiłby im prawdziwą radość. W tej sytuacji z pomocom przybywają dzieci i młodzież - Anioły pełne dobroci i obdarzają je upominkami wypełnionymi miłością, codzienną modlitwą przez cały czerwiec i rówieśniczym wsparciem.


 

Pierwszy czerwca to dzień szczególny, gdyż to  Międzynarodowy Dzień Dziecka, który mocą uchwały Sejmu RP z 24 maja 2006 r. jest także Dniem bez Alkoholu, w uchwale czytamy: "Wzywamy wszystkich Polaków do powstrzymania się w tym dniu od picia napojów alkoholowych. Radość i szczęście naszych dzieci to najważniejsza z idei, o której winniśmy pamiętać zawsze, a szczególnie w Międzynarodowym Dniu Dziecka".

Poprzez tę akcję chcemy rozwijać i umacniać w dzieciach
i młodzieży:

  • wiarę

  • stałą praktykę do codziennej modlitwy porannej i wieczornej

  • systematyczność

  • poczucie odpowiedzialności i troski za ludzi potrzebujących

  • empatię

  • zdolność dzielenia się z potrzebującymi

   Zachęcamy rodziców, opiekunów, wychowawców, kapłanów, siostry zakonne, katechetów, rodziców do rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży tej modlitewnej inicjatywy oraz do towarzyszenia im w codziennej modlitwie. Zapraszamy osoby dorosłe do podjęcia indywidualnej modlitwy w tych intencjach (np. dar miesięcznej, półrocznej, rocznej modlitwy różańcowej, koronki do Miłosierdzia Bożego, ofiarowania Komunii Świętej czy postu). Warto również w kolejnych miesiącach dalej otoczyć modlitwą dzieci i młodzież, które doznają różnych życiowych trudności, np. przez lipiec, sierpień itd.

Szerzej o akcji

Milion dzieci w Polsce wychowuje się w rodzinach z problemem alkoholowym

    Zgodnie z danymi przedstawionymi w Narodowym Programie Trzeźwości jednym z wielu ujemnych skutków braku trzeźwości Polaków jest: „duża, kilkumilionowa (4-5 mln) rzesza osób współuzależnionych (w tym około milion dzieci) wykazujących zaburzenia zdrowotne, psychiczne i rozwojowe, ogromnie obciążonych stresem”. Badania EZOP Polska określają, że 943 tysięcy dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia ma rodziców z problemem alkoholowym.  W 70% przypadków przemocy dorosłych względem dzieci nadużywano alkoholu. Należy dodać, że w ostatnich latach notuje się  wzrost spożycia alkoholu przez statystycznego Polaka. W Polsce w wieku XX średnie spożycie zmieniało się od 0,9 litra „per capita” (na osobę) do 9,5 litrów, dziś średnio ponad 10-11 litrów czystego alkoholu.

 

    W zderzeniu z chorobą alkoholową jednego lub obojga rodziców szczególne mocno cierpią dzieci. Dzieci żyją w ciągłym stresie,  nie wiedzą, co je spotka, kiedy wrócą do domu. W jakim stanie będzie rodzic. Czy nie będzie stosował  kar fizycznych i psychicznych. Budzi się w nich poczucie winy, że nie potrafią zapobiec tej sytuacji. Wstydzą się swoich pijących rodziców przed innymi.

 

Dzieci - ofiary przemocy fizycznej i psychicznej

  Przemoc wobec dzieci możemy podzielić ze względu na sposób działania sprawców na przemoc gorąca i chłodną. Przemoc gorąca to agresywny atak na ofiarę. Agresja fizyczna może być bardzo niebezpieczna w skutkach. Krzywdziciel zachowuje się tak dlatego, że nie jest w stanie dłużej powstrzymać wzrastającej fali gniewu. Przemoc chłodna polega na ingerowaniu w sferę psychiczną ofiary, wpływając na nią negatywnie i krzywdząco, często używając krzywdzących słów. Sprawca kontroluje i skutecznie tłumi swoje emocje, pozornie spokojnie realizując plan skrzywdzenia dziecka. Przemoc ze strony najbliższych ma duży wpływ na rozwój dziecka. Powoduje negatywne skutki w każdym obszarze rozwojowym dziecka: duchowym, somatycznym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym i w przypadku nadużyć seksualnych - psychoseksualnym.

 


  

„Skala krzywdzenia dzieci w Polsce jest znacząca, wiele przypadków przemocy nie jest wykrywanych, a przyczyny obrażeń nie są rzetelnie przypisywane. Wiedzę na temat skali problemu przemocy wobec dzieci w Polsce można czerpać z dwóch podstawowych źródeł: statystyk urzędowych oraz badań społecznych. Jednakże statystyki policyjne i sądowe przedstawiają jedynie wycinek rzeczywistości – zawierają zazwyczaj informacje o popełnionych przestępstwach, tak więc nie uwzględniają niektórych form krzywdzenia, które nie są przeanalizowane.  Według danych Komendy Głównej Policji, liczba małoletnich ofiar przemocy domowej w zakładanych przez policję „Niebieskich Kartach” systematycznie spada – z 56,5 tys. w 2006 r. do 12,4 tys. w 2018 r. (6143 – dziewczyny i 7261 – chłopcy). Zmienia się także proporcja ofiar małoletnich w stosunku do ogółu ofiar przemocy domowej – z 36% w 2006 r. do 14% w 2018 r. (KGP, 2019)”.https://fdds.pl/wp-content/uploads/2019/12/Analiza-polskiego-systemu-ochrony-dzieci-przed-krzywdzeniem_pdf.pdf

źródło: Dzieci się liczą 2017 r. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce

Co szóste dziecko jest dotknięte

skutkami konfliktów zbrojnych

 „Dane raportu „Wojna przeciwko dzieciom” organizacji pomocowej "Save the Children" są alarmujące. Wynika z nich, że w 2018 r. 415 mln dzieci na świecie (co szóste dziecko) żyło w regionach objętych wojnami i konfliktami zbrojnymi. W porównaniu z rokiem wcześniej sytuacja się nieco poprawiała. W 2015 r. problem dotyczył co piątego dziecka (420 mln). Jednak od 2010 r. liczba takich dzieci wzrosła o 37%.   

 

    Według raportu do najbardziej niebezpiecznych dla dzieci krajów w 2018 r. zaliczał się Afganistan, Demokratyczna Republika Kongo, Irak, Jemen, Mali, Nigeria, Somalia, Południowy Sudan, Syria oraz Republika Środkowoafrykańska. Tylko na kontynencie afrykańskim co czwarte dziecko żyje w regionie kryzysowym (170 mln).

 

    W regionach objętych konfliktami wojennymi zginęło lub zostało rannych w 2018 około 13% dzieci więcej niż w 2017 r. Grupy bojowe uprowadziły równe 2,5 tys. dzieci. Z tego 80% to chłopcy. Do pozbawienia życia i okaleczeń doszło w przypadku 44% chłopców i 17% dziewcząt. W przypadku pozostałych 39% płeć dzieci nie została w ogóle uwzględniona.

https://www.dw.com/pl/co-sz%C3%B3ste-dziecko-%C5%BCyje-w-strefie-obj%C4%99tej-konfliktem-zbrojnym-lub-wojn%C4%85/a-52356960

e-mail: anioly-kontakt@t.pl

by PK i KM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now